top of page
第四簽
鴻雁寄書 中平簽

十年不見老維麼 千載車音一雁過

清絕霜鐘秋最響 何時樽酒共婆娑

解曰:

久望佳音 多因蹉跎

若遇秋風 雲開見日

簽_v3-01.jpg
bottom of page