top of page
第四十五簽
鯨魚化鵬鳥 中平簽

朝家意不取真才 薄俗多端鼠穴開

何似鱣魴爭尺水 巨魚先已化風雷

解曰:

名不苟得 利不苟圖

且宜藏斂 以待將來

簽_v3-01.jpg
bottom of page