top of page
第四十七簽
黃菊秋香 下卦簽

嫩條猶未變初黃 倚得春風勢便狂

解把飛花蒙曉日 不知天地有嚴霜

解曰:

人之得勢 不可盡用

守己安份 可保中吉

簽_v3-01.jpg
bottom of page