top of page
第六十四簽
烏鴉占巢 下下簽

柳老春深日又斜 任他飛上別人家

誰能學得童兒戲 尋逐東風捉柳花

解曰:

望信未至 行人未至

求官未遂 占病不宜

簽_v3-01.jpg
bottom of page