top of page
第六十六簽
龍潛碧潭 下下簽

嶺上白雲猶未散 田中青麥旱相枯

碧潭深處龍眠久 寧趁新雷作雨無

解曰:

作事遲滯 貴人欲動

姑且俟命 亦少如意

簽_v3-01.jpg
bottom of page