top of page
第六十五簽
竇燕山教子 大吉簽

龍昂對恃真可愛 雁行相接更堪誇

一年好景惟三月 千里江山屬一家

解曰:

家門吉慶 兄弟聯輝

庶人占之 亦主大吉

簽_v3-01.jpg
bottom of page