top of page
第六十二簽
鄒衍下獄 中平簽

雪似鵝毛飛散亂 人披鶴氅立徘徊

鄒生杖裡非無與 惟待梁王詔賜來

解曰:

時運已至 尚待貴人

凡事占之 自今宜利

簽_v3-01.jpg
bottom of page