top of page
第七十簽
張剪乘機 下下簽

畔淺橋平水面寬 飄然輕杙泛澄瀾

宦情也似秋雲薄 待把磻溪舊釣竿

解曰:

望信平平 行人欲至

多求不遂 守舊秋吉

簽_v3-01.jpg
bottom of page